Congress History
1st ARCH Utsunomiya, Japan Nov 28-29, 2009 Fumihiko Sakai
2nd ARCH Seoul, Korea Oct 16-17, 2010 Kwang-Soo Lee
3rd ARCH Beijing, China Oct 22-23, 2011 Shengyuan Yu
4th ARCH Taipei, Taiwan Oct 27-27, 2012 Shuu-Jiun Wang
5th ARCH Chiangmai, Thailand Jan 31- Feb 1, 2015 Siwaporn Chankranchang
6th ARCH Seoul, Korea Oct 15-16, 2016 Byung-Kun Kim